तुमच्या भुरग्याक उलोवपाक कळाव जाता?

तुमच्या भुरग्याक उलोवपाक कळाव जाता? (Marathi)

तुमच्या भुरग्याक उलोवपाक कळाव जाता?

सगळ्या पालकांक दिसता की आपल्या भुरग्यान तांकां बेगीन बेगीन आवय आनी बापूय म्हणचें. भुरगींय योग्य वेळ येतकच हें करपाक लागतात, पूण आपल्या पिरायेच्या भुरग्यां परस फुडें उलोवंक लागपी भुरगीं जायतीं आसात, ही एक सामान्य घडणूक. भारतांतल्या 10 भुरग्यां मदल्या 1 भुरग्याक उलोवपाक त्रास जाता. भुरग्यांक उलोवपाचें आव्हान निर्माण करपी वेगवेगळीं परिस्थिती आसात. ह्या लेखांत आमी सगळ्यांत चड प्रमाणांत दिसपी अडचण, भुरग्यांनी उलोवपाक कळाव जावप हाचेर भासाभास करतले.

उलोवपाक कळाव म्हणल्यार कितें?

तज्ञांच्या मतान दोन वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक सुमार 50 उतरां उलोवंक मेळटा आनी दोन ते तीन उतरांचीं वाक्यांय वापरूं येतात. तीन वर्सां मेरेन ताच्या शब्दसंग्रहांत सुमार 1000 उतरां जोडटात आनी ताणें तीन ते चार उतरांचीं वाक्यां उलोवपाचो यत्न करपाक सुरवात केली. अशे परिस्थितींत जर भुरग्याक हें करपाक मेळना जाल्यार मागीर ताका उलोवपाच्या कळावाच्या वर्गांत दवरूं येता. चडशा प्रकरणांनी ही भिरांकूळ स्थिती न्हय, पूण केन्ना केन्नाय आयकुपाच्या समस्यांक लागून वा तंत्रिका तंत्राक लागून लेगीत आसूं येता.

अशें कित्याक जाता?

जल्माक येतना उसरां रडपी भुरगींय उशीरा उलोवंक लागतात अशें म्हण्टात. हाचेभायर जर आवयक गुरवारपणांत काळजाचो त्रास जाला वा सामान्य प्रसुती वेळार भुरग्याक मेंदवाचे उजवे वटेन जखम जाल्या जाल्यार मागीर कितलेशेच फावट भुरग्याची आयकुपाची तांक उणी जाता. आयकुप आनी उलोवप हांचे मदीं लागींचो संबंद आसा अशें सांगूंया. ज्या भुरग्यांक सारकें आयकूंक येना तांकां कितेंय शिकपाक आनी उलोवपाक त्रास जाता. जेन्ना भुरगें स म्हयन्यांचें आसता तेन्ना ताका 17 प्रकारचे आवाज वळखुपाक मेळटात, जाका लागून ताका खंयच्याय प्रकारची भास शिकपाक आनी समजून घेवपाक आनीक मदत जाता.

उलोवपाक कळाव कसो वळखचो?
 • जर भुरगें 2 म्हयन्यांचें आसत जाल्यार आनी ताका कसलोच आवाज येना जाल्यार मागीर तें सुरवातीचें लक्षण जावंक शकता.
 • चड करून 18 म्हयन्यां मेरेन भुरगो आवय-बापूय आदी सादीं उतरां उलोवंक लागता.
 • दोन वर्सांचें भुरगें उण्यांत उणें 25 उतरां वापरपाक लागता.अडेज वर्सां पिरायेचेर भुरगो दोन उतरां वाक्यां उलयना जाल्यार.
 • तीन वर्सां उपरांत ताका सुमार 200 उतरां वापरपाक मेळनात.
 • नांवान कांयच फोन करिना वा मागना.
ह्या कारणांक लागून ही समस्या घडूंक शकता.
 • जल्मासावन जिबेंत कसलोय त्रास जाल्यार.
 • अकाली जल्माक लागून भुरग्यांक उलोवपाक कळाव जावपाची समस्या केन्ना केन्नाय येवंक शकता.
 • आयकुपाचें त्रास जावप हें आयकुपाचें त्रास जाल्ल्यान जाता.
 • ऑटिझम स्पॅक्ट्रम डिसऑर्डर हेंय कारण जावं येता.
 • तंत्रिका तंत्राच्या समस्याक लागून.
अशे परिस्थितींत तुमी कितें करतात?
 • एकामेकांची नक्कल करपाचो खेळ खेळात, हाका लागून भुरग्याक उलोवपाचें धाडस जातलें.
 • तो तुमची नक्कल करता तेन्ना ताका नवे उतर शिकवपाक तुमी उतरांचो वापर करतात.
 • भुरग्या वांगडा ल्हवूच उलोवचें.
 • भुरगो थोडें उलयता जाल्यार मागीर ताचें वाक्य पुराय करचें.
 • संगीत तुमच्या भुरग्याच्या मेंदवाच्या पेशींक उत्तेजन दिवंक शकता, देखून घरांत संगीत वाजोवचें
 • भुरग्या मुखार गीत गुंगयल्यार मदत जाता
 • जर प्रतिक्रिया ना जाल्यार मागीर स्पीच थेरपिस्टा कडेन संपर्क सादचो
उपचार
 • तुमच्या भुरग्याक ही समस्या दाखयता जाल्यार, मागीर सगळ्यो गजाली स्पीच थेरपिस्टाक सांगात.
 • भाशण चिकित्सक भुरग्याच्या तोंडाच्या मोटर स्नायू, स्वरयंत्र, मेंदवाची उदरगत, मोटर आनी समाजीक मार्गदर्शक तत्वां आदी हांची पुराय चांचणी करतलो आनी गरज पडल्यार कांय भाशण उपचाराची सुचोवणी करूंकशकता.
 • कळाव जालो जाल्यार मागीर भुरग्याक मजत करपाक कसलोच कळाव करिनासतना योग्य उपचार सुरू करपाक जाय.

1SpecialPlace विस्वासपात्र भाशण आनी भास मूल्यांकन आनी थेरपी दिता जी तुमी घरांतल्यान घेवंक शकतात. आमी आमच्या उत्कृश्ट सेवे वरवीं संवसारभर हजारांनी कुटुंबांक मजत केल्या.

चड जाणून घेवपा खातीर आयजच आमचो सल्लो घेयात!

With our exclusive Online Speech therapy india exercises and best online speech therapist India, receive cutting-edge treatment from the comfort of your own home. At 1SpecialPlace you have the right to be confident in your communication and to learn from the finest.

Click here to see more multilingual blogs

Book a session now

 

Share this

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *